Niusia on the dryer

Posted by on paź 26, 2021 in birds, blog, photography | No Comments


My she collared dove Niusia on the dryer … probably looking for sunflower seeds.


Niusia na suszarce… prawdopodobnie wypatruje ziaren słonecznika.

Łódź – time vehicle

Posted by on paź 24, 2021 in blog, photography | No Comments

Łódź – a time vahicle.
On our way to the concert of Marc Almond and Midge Ure in Łódź, I fell into a time vehicle, not only because of the two artists I started listening to in elementary and high school, but because of the city itself. It is a few minutes from Piotrkowska, the most representative street in the city, to Legionów Street. They both depart from Plac Wolności, it’s just around the corner, and they’re a decade apart. Legionów is like Kazimierz in Kraków 30 years ago. The impression is overwhelming. We stayed in Reymont hotel whose nostalgic style I like and appreciate. But the rest? The entire neighborhood, apartment houses, street, shop`s windows that have not existed for a long time, covered with scab of peeling paint and dust, broken glass and empty windows …. Here, even the cars parked on the street are from a different fairy tale … I rub my eyes with amazement because Legionów is not the outskirts of the metropolis, but the back of the main one with the European flair of Piotrowska and the nearby revitalized Manufaktura … 


Łódź – wehikuł czasu.
Z Piotrkowskiej najbardziej reprezentatywnej ulicy miasta do ulicy Legionów jest kilka minut.
Obie odchodzą od Placu Wolności, to zaledwie za rogiem a różni je dekada. Legionów to jak krakowski Kazimierz 30 lat wstecz. Wrażenie jest porażające.
Zatrzymaliśmy się w Reymoncie którego nostalgiczny styl lubię i doceniam. Ale reszta? cała okolica, kamienice, ulica, witryny sklepów od dawna nie istniejących pokrytych parchem odchodzącej farby i kurzem, wybite szyby, ziejące pustką okna….
Tu nawet parkujące przy ulicy auta są z innej bajki… Przecieram oczy ze zdumienia bo Legionów to nie obrzeża metropolii a plecy głównej z europejskim zacięciem Piotrowskiej i pobliskiej rewitalizowanej Manufaktury…

birds are living dinosaurs

Posted by on paź 21, 2021 in birds, photography | No Comments


Harvard scientists once again prove that birds are living dinosaurs from the group of bipedal theropods. I can confirm that by attached photo of my dove pet.

Naukowcy z Harvardu po raz kolejny dowodzą, że ptaki to żyjące dinozaury z grupy dwunożnych teropodów. Na potwierdzenie powyższej teorii załączam zdjęcie mojego pupila.

Caught thinking …

Posted by on wrz 27, 2021 in blog, photography | No Comments


Caught thinking …
Squirrels are very fast and mobile creatures, but sometimes they also need to rest for a while … Today on our willow


Przyłapana na dumaniu…
Wiewiórki to bardzo szybkie i ruchliwe stworzonka, ale czasami i one muszą chwile odpoczać… Dziś na naszej wierzbie.

:)

Posted by on wrz 27, 2021 in blog, photography | No Comments


It was an extremely hard nut to crack, because first I heard then I saw it …

To był wyjątkowo twardy orzech do zgryzienia, bo najpierw ją usłyszałam potem zobaczyłam…

Białowieża National Park

Posted by on wrz 9, 2021 in blog, photography | No Comments


Vertical holes in the trunk are the result of the work of the black woodpecker, the cone is the large woodpecker which presses it into the tree trunk to make it easier to brush off the seeds. In addition, the great woodpecker is smaller than the black one. The last one is the result of Babushka’s work where, the day before the martial law, we tried potato cake and pelmeni with mutton … our culinary discoveries from Podlasie, the farthest corner of Poland at the Belarusian border

Pionowe dziury w pniu to efekt pracy dzięcioła czarnego, szyszka to dzięcioł duży który wciska ją w pień drzewa aby łatwiej opędzlować z nasionek. Do tego dzięcioł duży jest mniejszy od czarnego.
Ostatnie to efekt pracy Babuszki u której dzień przed stanem wojennym próbowaliśmy babki ziemniaczanej i pielmieni
z baraniną… nasze kulinarne odkrycia z Podlasia najdalszego krańca Polski tuż przy granicy z Białorusią.

Short walk around Białowieża village with double luck :)

Posted by on wrz 5, 2021 in blog, photography | No Comments


In the evening, the day before our departure, we went to see the Białowieża Towarowa station, famous for its exclusive apartments on the train and tower, and the Carska restaurant in the station building ….
Even then, the atmosphere in the area was tense and we did not meet many tourists, but a two-headed deer in that and a herd of Polish horses on the way back …

Wieczorem w przeddzień wyjazdu wybraliśmy się zobaczyć stację Białowieża Towarowa, słynną z ekskluzywnych apartamentów w pociągu i wieży oraz restauracji Carskiej w budynku stacji….
Już wtedy atmosfera w okolicy była napięta i ogólnie mało spotykaliśmy turystów za to dwugłową sarnę w tamtą i stadko koników polskich w drodze powrotnej…

Mushrooms in natural forest

Posted by on wrz 5, 2021 in blog, photography | No Comments

It was a lot about mushrooms, there are as many as 4,000 species in the forest. Fantastic tubes with brulee cream or shameless stink horn … and a 500-year-old Jagiełło oak. Białowieża National Park is a priceless nursery of species and genetic diversity, a living laboratory.

At the King Jagiello oak.

Posted by on wrz 1, 2021 in blog, photography | No Comments

At the King Jagiello oak – 450 years old … A beautiful legend, but rather, they didn’t meet.

Przy dębie Jagiełły – 450 lat… Legenda piękna ale raczej się nie spotkali.

Load More