This must be ❤️

Posted by on kwiecień 18, 2021 in blog | No Comments

As every year, spring courtship collared doves couple on our balcony.

Joak co roku wiosenne umizgi naszej pary sierpówek na balkonie.

W pewnej dolinie siedział szpak na linie…

Posted by on kwiecień 14, 2021 in birds, blog | No Comments


In a beautiful Minkowska Valley starling sat starling on a rope.

W pięknej dolinie siedział szpak na linie, a była to dolina Minkowska.

1 April Today International Bird Day

Posted by on kwiecień 1, 2021 in birds, blog | No Comments


On 1 April we celebrate the International Bird Day, established in memory of the world’s first international convention for the protection of this group of animals.
The International Day of Birds is a great occasion to recall the importance of birds in human life. The world would be sad without joyful singing, beautiful colors or interesting bird behavior. / My collared dove, yesterday on windowsill.
source: www.gdos.gov.pl

1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, ustanowiony na pamiątkę pierwszej na świecie międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt. Międzynarodowy Dzień Ptaków to doskonała okazja by przypomnieć, jak dużą rolę ptaki odgrywają w życiu człowieka. Świat byłby smutny bez radosnego śpiewu, pięknego ubarwienia czy też ciekawych ptasich zachowań. / Moja sierpówka wczoraj na parapecie /
żródło: www.gdos.gov.pl

Wood pigeon on my oak tree

Posted by on marzec 25, 2021 in birds, blog | No Comments


Wood pigeon / Columba palumbus/ the largest pigeon in Poland, as dignified as the Eurasian Collared Dove. Although fairly common birds are exceptionally beautiful. Never come to the windowsill, they just sit and watch.

Gołąb grzywacz / Columba palumbus / największy spotykany w Polsce gatunek gołębia, równie dostojny jak sierpówka. Chociaż dość pospolite to wyjątkowo piękne ptaki. Nigdy nie przylatują na parapet, po prostu siedzą i patrzą…

Happy New Year 2021 to all feathered and non-feathered friends!!!

Posted by on styczeń 3, 2021 in birds, blog | No Comments

I wish you all wind in your hair or feathers that will make you feel positively, relax and gently push you forward to new adventures, challenges and experiences. Despite or because everything seems a bit more difficult now than before.

Szczęśliwego Nowego Roku 2021 dla wszystkich opierzonych i nieopierzonych przyjaciół!!!
Życze wszystkim wiatru we włosach lub piórach, takiego co nastraja pozytwnie, relaksuje i delikatnie pcha do przodu ku nowym przygodom, wyzwaniom i doświadczeniom. Pomimo że teraz wszystko wydaje sie trudniejsze niż wcześniej…

 

UFO eater :)

Posted by on lipiec 19, 2020 in birds, blog | No Comments

Blue tit baby

Posted by on Maj 29, 2020 in birds, blog | No Comments


Fledgling of Blue Tit on our willow. Fledgling is fed by parents outside the nest. It may show less fear than humans than adult birds.

Podlot sikorki modrej na naszej wierzbie.
Podlot jest karmiony przez rodziców poza gniazdem. Może wykazywać mniejszy niż dorosłe ptaki lęk przed człowiekiem.

Load More