Hi, welcome to the bird feeders Tweet Resto Bar Storybird. It is a story of developing the idea
of Tweet Resto Bar bird feeders. See the beginning of the story at the bottom of the page!
All videos watch on Youtube.

Witam na stronie poświęconej powstawaniu karmnika Tweet Resto Bar.
Początek historii na dole strony. Wszystkie filmy na moim kanlale na Youtube.

 


Finally it is brand new with full testing during more than a year  TiTube bird feeder inpired by Great Tit.
More about the process on my blog…

W końcu jest, przetestowany na wszelkie sposoby przez ponad rok TiTube karmnk dla ptaków Sikorka bogatka.
Więcej o powstawaniu projektu na blogu

 

Winter testing new bird feeder inspired by Great Tit…

Zimowe testy karmnika dla którego inspiracją jest sikorka bogatką.

First snow this winter, I hang my bird feeder.

Pierwszy śnieg tej zimy, powiesiłam już swój karmnik.

Starling (Sturnus vulgaris) on my tree reminds me that feeding time is comming…

Szpak (Sturnus vulgaris) na moim dębie przypomina mi że zbliża się czas dokarmiania…

Found yesteday. A year ago, while testing my Tube bird feeder.
That mouse-tit was one of the first quests. See how curious he was! It really touches me…

Znalezione wczoraj przypadkiem w archiwum z końcowej fazy testowania karmnika Tube.
Uroczy sikorek w rozwianych piórkach ogląda karmnik, ja się po prostu wzruszam jak to oglądam

 

Pigeons are welcome too, but under the feeder 😉  That’s a pigeon eating sunflower from a window sill, full control :).

Gołębie też mile widziane ale pod karmnikiem… Tak właśnie wyglądał gołąb jedzący słonecznik z parapetu, pełna kontrola.

bauhaus-wiosna_5

Captured yesterday on a very first day of beautiful spring.

Uchwycone wczoraj, pierwszego pięknego dnia wiosny.

find more on Vimeo channel

mvi_7099_sujk__ok_i

Second plan Masters 🙂

Mistrzowie drugiego planu

find more on Vimeo channel

From studio window, photo by a happy customer Tomasz Pawluś.

Z okna pracowni, fotografował szczęśliwy posiadacz Tomasz Pawluś.

img_6509korekta8

Snowy Thursday.

Śnieżny czwartek.

img_6075_spleen_500

Gloomy Sunday.

Pochmurna niedziela.

bauhaus-animacja_500

Ready for skating or skiing season? Mr Sikorski already is!

Gotowi na sezon narciarski lub łyżwiarski? Pan Sikorski jak najbardziej!

mvi_7095_sam-karmnik

Backgroud Theme 🙂

Temat „Tło”

find more on Vimeo channel

find more on Vimeo channel

animacja-rura-ptaszek-diobie-czerwone-kolko

Tit, directly on my bedroom window… 🙂

Sikorka prosto z mojego okna sypialni 🙂

anima-bauhaus_pada-snieg

First snow this winter.

Pierwszy śnieg tej zimy.

animacja-z-oknem

Whan titmouse wake you up!, from my bedroom window 🙂

Kiedy rano budzi cię sikorka!, z okona mojej sypialni 🙂

Hungry but angry? Whole morning this way!

Dzisiejszy Pan Sikorski: Pani, co mi pani w talerz zaglądasz!
Jak babcię kocham, zjeść spokojnie nie można!

rownowaga_m

The eagle has landed. Or F-16 Fighting Falcon?
Anyway it was nice to see him – right from the bed on a rainy monday morning!

Sezon otwarty, orzeł wylądował. A może F-16? W każdym razie miło było go zobaczyć
wprost z łóżka. Nie ma to jak zastrzyk energii w po-po-po (ponury poniedziałkowy poranek)!

44_141115bs

Today Mr. Sikorski seemed to have a problem. Did not he believe what he got?
Or was he looking for something gluten-free? Or maybe he is a scientist? Anyway,
welcome to Tweet Resto Bar Dr Sikorski!

Dzisiaj Pan Sikorski miał chyba problem ze wzrokiem. Może nie dowierzał w to,
co widzi (ziarna słonecznika)? Albo oceniał ich termin przydatności do spożycia?
W każdym razie: witaj w Tweet Resto Bar, doktorku!

img_0089_m

Since birds show up early in the morning it is perfect to install Tweet Resto Bar on the
bedroom window and then lying in bed (quietly because they are very timid) start a day
with the best feelings.

Ponieważ ptaki zjawiają się o brzasku, Tweet Resto Bar dobrze zainstalować na przykład
na oknie w sypialni i leżąc w łóżku (bez ruchu, bo przecież są płochliwe) nastrajać się
na miły dzień.

1

Now I can watch the birds from the very close distance.

Odtąd ptaki oglądać można naprawdę z bliska.

img_0872korekta_m

That is why the feeder is sticked directly to the window pane.

Dlatego karmnik mocowany jest wprost na okiennej szybie.

_mg_8450_animacja-na-oknie_cd

I wanted my feeder to be simple to install…

Chciałam, żeby karmnik można było łatwo zamontować…

_mg_9028_animacja-na-oknie_cd

My point was to find as simple idea as possible.

Postawiłam na prostotę i brak barier.

_mg_7591_animacja-na-oknie

And have searched for best solutions.

I szukałam najlepszych rozwiązań.

anima_rura_500

Watching the birds I have learnt a lot about their behaviour.

Przy okazji uczyłam się zachowań ptaków.

_mg_7067_animacja_jasniejsza

Then I started to think about Tweet Resto Bar.

I tak zaczął powstawać Tweet Resto Bar.

49

…but what I wanted was to watch the other birds!

…a przecież chciałam oglądać również innych gości!

_mg_9640_golebie_cd

That battle was hard to win.

Tę batalię trudno było wygrać.

13

Usually you do not think that the pigeons have such a long necks!

Na co dzień tego nie widać, ale gołębie mają bardzo długie szyje!

golebie_1_karmnik

First the pigeons were a bit surprised. But soon they attacked from every direction!

Gołębie najpierw się nieco zdziwiły. Lecz wkrótce zaatakowały (i to z każdej strony)!

34

And waited… Hidden behind leaves.

I czekałam, przyczajona za kwiatem…

img_7974

So the next winter I built a new barrier.

Dlatego kolejnej zimy zbudowałam nową przeszkodę.

_mg_3569korekta8_1_m

There was no brotherhood, no equal opportunities!

Nie było braterstwa, ani równych szans!

_mg_3156korekta8_m

…after the raid of voracious pigeons usually found the feeder almost empty.

…po nalocie żarłocznych gołębi nie znajdywały w karmniku niemal niczego…

10

…and the serious-one, a grosbeak…

…a nawet poważny grubodziób…

11

…gang of greenfinches…

…gang dzwońców…

4

And then the jays…

A wtedy sójki…

_mg_3954korekta_2_m

Unfortunately there were some gaps between ideal and reality.

Niestety w pomyśle były pewne luki…

20

Disappointed with their domination I tried to manage the situation…

Spróbowałam jakoś temu zaradzić…

_mg_1976_720jpg

Bigger and stronger then the other birds pigeons quickly almost nested in the feeder.

Duże i silne gołębie prędko się w karmniku wręcz zagnieździły,
nie dopuszczając doń mniejszej konkurencji.

9_b

Unfortunately, there were also pigeons!

Niestety, pojawiły się też gołębie.

2

That winter traffic was huge. But who does not like walking in a fresh snow…

Tej zimy ruch był spory. Ale kto nie lubi spacerów po świeżym puchu.

_mg_1895korekta_m

When titmouses finally felt like home at my balcony I decided to buy a classic bird feeder.

Gdy sikorki zadomowiły się na moim balkonie, kupiłam klasyczny karmnik.

67569_1449775048440_989603_n

Polish writer, Adam Wajrak, explained it to me in an article
and presenting an interesting video on youtube 🙂

Wyjaśnił mi to Adam Wajrak, w artykule i prezentując ciekawy film na na youtube 🙂

73218_1449775248445_1868922_n
As we know titmouses like pork-fat. Have you ever wondered why?

Jak wiadomo sikorki lubią słoninę. Ale dlaczego? Czy ktoś się zastanawiał?

73460_1449748167768_8035343_n

Once upon a time I started in a typical way: with a piece of pork-fat on a wire.

Dawno, dawno temu zaczęłam tradycyjnie: od słoniny na drucie.